ข่าว

อาจารย์ นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม International Congress of Korean Society  of Hair restoration surgery (KSHRS),2016    

และได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ : - 25 Years experience of donor closing 
                                                     - Clot Master in Hair transplantation 


ระหว่างวันที่   
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่ Kim Koo Museum & Libraly, Seoul, Korea

^ GO TO TOP